PRVI KORAKI

Imate rokodelsko znanje in veselje do ustvarjanja?

Želite začeti tržiti vaše rokodelsko znanje in izdelke?

Razmišljate kako bi s tem ustvarili dodatni zaslužek ali si ustvarili svojo poslovno pot?

 

ROKODELSKA ZNANJA

Prvi korak je pridobitev rokodelskih znanj.

Morda ste si ta znanja pridobili v svoji družini, ki ima rokodelsko tradicijo ali pa ste jih pridobili v institucijah, ki to omogočajo ( rokodelski centri, društva…).

Veliko rokodelcev izhaja iz družin v katerih je že razvito rokodelsko znanje in pogosto so na voljo tudi potrebna orodja, ki omogočajo lažji začetek. Seveda pa so tudi rokodelci, ki so na svoji življenjski poti razvili zanimanje za rokodelstvo, si pridobili potrebna rokodelska znanja in raziskujejo možnosti samostojne poslovne poti.

 

POSLOVNA IDEJA

Na osnovi svojih znanj in izkušenj ste razvili svojo poslovno idejo.

Poslovno idejo je pomembno sistematično opisati, saj je to osnovno izhodišče za pogovore

z morebitnimi partnerji, podjetniškimi svetovalci na e-Vem točkah.

Potrebna izhodišča za razvoj poslovne ideje:

– kaj znam

– kaj imam ( orodja, izkušnje, stike, prostor)

– komu so moji rokodelski izdelki /storitev namenjeni

– ocena stroškov razvoja in izdelave izdelka, embalaže in promocije

 ( spletna stran, vizitke..)

– stroški poslovanja ( ocena stroškov glede na predvideno poslovno obliko)

– pregled konkurence

– preverite tudi ali morate za opravljanje vaše rokodelske dejavnosti izpolnjevati

posebne pogoje.

Temeljna izhodišča za razvoj poslovne ideje: cena materialov, cena nakupa/najem orodij, najem/ureditev poslovnega prostora, ocena vloženega časa za izdelavo rokodelskega izdelka, cena embalaže, promocije in vse ostale stroške ( telefon, internet, računovodstvo).

Na osnovi tega boste lažje preverili izvedljivost vaše poslovne ideje in dobili izhodišča za vaš poslovni načrt in za najprimernejšo obliko poslovanja.

 

POSLOVNO SVETOVANJE

Na e- Vem točkah lahko brezplačno dobite vse informacije o posameznih oblikah poslovanja in primerjave med možnimi načini poslovanja in njihovimi finančnimi in davčnimi obremenitvami in pogoji ustanovitve. Ko imate jasno poslovno idejo, boste s pomočjo svetovalca lažje izbrali za vas najbolj primerno obliko poslovanja. Preverite tudi, ali morate za opravljanje vaše dejavnosti izpolnjevati kakšne posebne pogoje.

 

POSLOVNI NAČRT

Izdelavo poslovnega načrta omogočajo le jasna poslovna izhodišča in izbrana ustrezna oblika poslovanja. Lahko ga po predlogah iz spletnih portalov naredite sami ali pa pridobite ustrezno strokovno pomoč na e- Vem točki, kjer vam bodo tudi uspešno pomagali pri oblikovanju poslovnega načrta. Glede na vaš namen – ali želite le dodatni zaslužek ali samostojno poslovno pot – boste s pomočjo svetovalca na e- Vem točki, izbrali eno od možnih oblik poslovanja.

 

MOŽNE POSLOVNE OBLIKE:

        1. OSEBNO DOPOLNILNO DELO

Po zbranih podatkih, je med rokodelci trenutno najbolj razširjena poslovna oblika osebno dopolnilno delo, kljub temu, da priznava le 10% procentov materialnih stroškov in v Pravilniku za osebno dopolnilno delo dovoljuje le izdelavo in prodajo izdelkov domače in umetnosten obrti, ne pa tudi prikazovanja rokodelske dejavnosti.

Lahko rečemo, da je ODD nekakšen vmesni člen do razvoja poslovnih aktivnosti kot samostojni podjetnik ali kot d.o.o. Omogoča preverjanje osebne poslovne ideje, saj se z ODD z najmanjšo finančno investicijo lahko legalno pojavite na tržišču.

Za rokodelce se osebno dopolnilno delo šteje, kadar posameznik osebno sam izdeluje izdelke domače in umetne obrti, za katere ima pridobljeno ustrezno strokovno mnenje Obrtne zbornice Slovenije (OZS). Lahko ga opravlja posameznik, ki je brezposeln, zaposlen ali upokojenec, ki je priglašen pri AJPES, kot oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo in ima za obdobje, v katerem opravlja tako delo, plačano vrednotnico iz tega naslova.

Zakon in pravilnik delita dela, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, na dve osnovni skupini (odvisno od vrste dela in od tega, kdo ima obveznost nakupa vrednotnice).

Izdelava in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti je opredeljena v B skupini Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu.

V B skupini je zajet posameznik, ki sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih in jih prodaja.

V B skupini  je obveznost nakupa vrednotnic na izvajalcu storitve. Dela se lahko opravljajo tudi za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo.

V primerih ODD, ko je zavezanec za nakup vrednotnice izvajalec del sam (dela pod točko B), kupi le eno vrednotnico za koledarski mesec, v katerem opravlja delo, v višini 9,06 eur.

Doseženi prihodek iz opravljanja osebnega dopolnilnega dela v posameznem polletju koledarskega leta ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v RS v preteklem koledarskem letu.  

Osebno dopolnilno delo: http://evem.gov.si/info/razmisljam/nacini-opravljanja-dejavnosti/osebno-dopolnilno-delo/

     

          2. DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI

Osebe s statusom kmeta imajo lahko dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Dopolnilna dejavnost na kmetiji omogoča boljšo izrabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči na kmetiji in je vir dodatnih dohodkov. V primerjavi z ODD je dopolnilna dejavnost na kmetiji ugodnejša, saj priznava veliko višje materialne stroške (80%) in tudi meja doseženega prihodka iz tega naslova je višja.

Dopolnilna dejavnost na kmetiji: http://evem.gov.si/info/razmisljam/nacini-opravljanja-dejavnosti/status-kmeta/

 

      3.SAMOSTOJNI PODJETNIK ALI USTANOVITEV PODJETJA

Predlagamo vam, da se na e- Vem točkah dobro pozanimate o pogojih posameznih poslovnih oblik : samostojni podjetnik ali enostavno poslovno oblike podjetja d.o.o.

Preverite ustanovitvene pogoje ter finančne in davčne obveznosti pri eni ali drugi poslovni obliki, da ugotovite katera vam bolj ustreza. Izberite si poslovno obliko, ki vam je dosegljiva in vam omogoča razvoj vaše poslovne ideje.

Samostojni podjetnik ali družba: http://evem.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/

       

       4.ČASOVNO OMEJENO DELO

      4.1.PODJEMNA POGODBA

Podjemna pogodba je primerna oblika, ki omogoča poslovanje v fazi, ko še niso dozoreli pogoji za eno od ostalih poslovnih oblik –  samostojni podjetnik ali d.o.o. ali za osebno dopolnilno delo.

Fizična oseba sklene podjemno pogodbo z naročnikom. Naročnik pa je lahko pravna ali fizična oseba. Pomembno je vedeti, da se podjemna pogodba sklene le za določen čas, saj velja le za občasna in časovno omejena dela. Z dohodnino je obdavčen dohodek fizične osebe, ki temelji na podjemni pogodbi.

 Podjemna pogodba lahko zajema naslednje možne predmete:

  1. izdelava stvari
  2. popravilo stvari
  3. fizično ali umsko delo

Podjemna pogodba: http://evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/podjemna-pogodba/

        4.2. KRATKOTRAJNO DELO DRUŽINSKEGA ČLANA

V fazi usposabljanja in preverjanja svoje poslovne ideje, je morda uporabna oblika

poslovanja tudi kratkotrajno delo družinskega člana. To je sicer brezplačno delo, ki

ga lahko opravljajo le določeni družinski člani podjetnika, kar se tretira kot družinska

pomoč. Omejitev kratkotrajnega dela družinskega člana je 40 ur.

Kratkotrajno delo družinskega člana omogoča da lahko določeni sorodniki podjetnika legalno sodelujejo v delovnih procesih, pomagajo pri delovanju podjetja in si skozi to nabirajo delovne izkušnje in znanja.

Kratkotrajno delo družinskega člana: http://www.evem.si/kratkotrajno-delo-druzinskih-clanov/

 

       5. SAMOSTOJNI KULTURNI DELAVEC

Na področju rokodelstva je to najredkejša poslovna oblika.

Za pridobitev statusa samostojnega kulturnega delavca oz. samozaposlenega v kulturi je potreben vpis v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo.Obstaja seznam 75 poklicev, ki jih je možno kot edini in glavni poklic opravljati s pridobitvijo statusa samostojnega kulturnega delavca. Za pridobitev statusa in vpis v

razvid samozaposlenih v kulturi, je potrebno izpolniti tudi dva pogoja:

Samostojni kulturni delavec: http://evem.gov.si/info/razmisljam/nacini-opravljanja-dejavnosti/status-samostojnega-kulturnega-delavca/